Privacy Beleid

Privacy wetgeving van Art of Mediums 

Door het gebruik van de diensten van Art of Mediums gaat de gebruiker akkoord met de nieuwe privacywetgeving GDPR/AVG. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing door het beschermen van persoonlijke data van de Europese burger. In Nederland en België wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd). De AVG privacy wet vervangt de bescherming van alle persoonsgegevens. Dit betekent alle diensten van Art of Mediums naar haar gebruikers en consulenten toe. 

Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens 

De bedoeling van de GDPR of AVG is dat bedrijven moeten aantonen dat zij zich behouden aan de nieuwe privacy reglementering. Gegevens die de gebruikers van Art of Mediums verstrekt via onze website: via web formulieren, contactformulieren, email adressen worden gebruikt met het doel waarvoor u deze informatie hebt verstrekt. Art of Mediums kan deze gegevens gebruiken om te communiceren naar gebruiker toe, nieuwsbrieven en de diensten die wij aanbieden. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervan op de hoogte brengen per e-mail. De dataverzameling gebeurt op basis van alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van de diensten van Art of Mediums. Art of Mediums zal daarom geen persoonlijke gegevens uitwisselen met derden zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming. Zij het voor de gebruikers van Art of Mediums of personen die met ons een overeenkomst hebben gesloten. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Voor volgende doeleinden worden de gegevens verwerkt. Verder worden enkel de gegevens verwerkt die door de gebruiker zelf verstrekt zijn. 

 • Het gebruik van onze diensten op onze website artofmediums.be. 
 • Het verlenen van toegang op onze Mediums en Paragnosten chat. 
 • Het verlenen van toegang bij de aankoop van bel credits (AOM credits) 
 • Het verlenen van toegang bij de aankoop van credits via onze chatportaal (chat credits). 
 • Het gebruiken van onze website functies, pagina’s en consulenten profielen. 
 • Het gebruik maken van ons gastenboek systeem. 
 • Het gebruik maken van onze e-consulten pagina. 
 • Het gebruik maken van onze belverzoek- en chatverzoek pagina. 
 • Het gebruik maken van onze blog pagina. 
 • Het versturen van emails zij het via  of door het invullen van ons contactformulier of ander webformulieren waarvoor gebruiker persoonlijke informatie dient mee te delen. 
 • Het opnemen van gesprekken om de privacy van de consulent en van de gebruiker te waarborgen. 
 • Het gebruik van ons 0900, 0907, credits nr BE en credits nr NL. 
 • Het screenen van toekomstige consulenten. 
 • Om klachten binnen de 72u op te lossen tussen Art of Mediums, consulent en gebruiker. 
 • Het optimaal laten werken van onze diensten. 
 • Gebruiker op de hoogte te stellen bij eventuele technische problemen, vernieuwingen van onze diensten. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, overige gegevens die de gebruiker versterkt tijdens een consult, bij het aanvragen van een e-mail consult, het inplannen van een cursus kaartleggen, adres gegevens, kopij identiteitskaart en bankkaart, adresgegevens, woonplaats (enkel voor gebruikers die solliciteren bij Art of Mediums en als toekomstige consulent in dienst komen op onze bellijn). 

Duur van het bewaren van persoonsgegevens 

Art of Mediums bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij zijn enkel bedoeld tot het realiseren van jouw doel en waarvoor je deze gegevens ook verstrekt hebt. Het credit en het chat account blijven permanent aanwezig in onze database. Indien u geen gebruik meer wilt maken van deze diensten, gelieve dan een e-mail te sturen naar . Zo kunnen wij jouw credit en chat account verwijderen. Indien je naar de toekomst toe toch terug gebruik wenst te maken van onze diensten, dien je je terug aan te melden op onze website. Voor inschrijvingen op onze nieuwsbrief en/of op onze blog pagina dien je je handmatig uit te schrijven. Onder elke ontvangen nieuwsbrief en blogbericht heeft de gebruiker de mogelijkheid zich uit te schrijven onderaan de mail. Indien dit niet lukt kan u een e-mail richten naar Art of Mediums (). Je dient je te identificeren aan de hand van een identiteitsbewijs waar duidelijk jouw rijksregisternummer of BSN op vermeld staat. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Op verzoek van de gebruiker kunnen persoonsgegevens opgevraagd, veranderd of verbeterd worden naar juistheid. In dit geval dient de gebruiker een e-mail te richten naar . Om zeker te zijn dat de aanvraag door jou is gedaan dient de gebruiker zich te identificeren met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs waar het rijksregisternummer of het BSN nummer duidelijk op vermeld staat. Art of Mediums geeft ook de melding aan de gebruiker over het verwerken van de persoonsgegevens. 

Melden van datalekken 

Wanneer een datalek plaatsvindt zal dit door Art of Mediums worden gecommuniceerd met de betrokken partijen mits er voldoende passende technische maatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor eenieder die geen recht heeft op kennisname van de gegevens. Om de bescherming optimaal te waarborgen worden alle gesprekken standaard opgenomen tussen consulent en gebruiker. Hier wordt verder niets mee gedaan en dient louter en alleen om eventuele klachten, datalekken optimaal te kunnen oplossen. Op deze manier wordt de privacy gewaarborgd voor gebruiker en consulent. 

Samenwerking Art of Mediums 

De consulenten van Art of Mediums werken op zelfstandige basis en verstrekken informatie van spirituele aard, coaching en parapsychologische onderwerpen. Dit gebeurt aan de hand van telefonische en online dienstverlening. De relatie tussen Art of Mediums en de consulent is vertrouwelijk. Art of Mediums en consulent hebben onderling een samenwerkingsovereenkomst die niet met derden mag gedeeld worden. Uitwisselen van privé gegevens (social media, email adressen, telefoonnummers, beeldmateriaal) tussen de consulent en gebruiker is strikt verboden. 

Art of Mediums diensten 

De diensten die via Art of Mediums worden aangeboden en zijn betalend aan de hand van credits (credits BE, 03 nummer, credits NL, 010 nummer) die op voorhand dienen aangekocht te worden (België + Nederland), via ons 0900 nummer (enkel voor Nederland) en via ons 0907 nummer (enkel voor België). Bij de aankoop van credits wordt de klant doorgestuurd naar een veilige betaalpagina van Art of Mediums waar de klant gebruik kan maken van: Ideal en Bancontact Mister Cash. Deze verstrekte gegevens van gebruiker zijn strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden of met consulenten die werkzaam zijn bij Art of Mediums. 

Toegankelijkheid 

Om toegang te krijgen de diensten van Art of Mediums dient men minstens 18 jaar te zijn. Art of Mediums wordt niet aansprakelijk gesteld door het misbruik van minderjarigen. De gebruikers moeten over een internettoegang en/of een mobiel of vast telefoontoestel met een geldig oproepnummer beschikken, waarvoor zij de kosten dragen. 

Betalende diensten 

De prijzen voor de credits, betaalnummer, e-consulten en chat consulten kunnen gewijzigd worden in functie van de geldende wetgeving. De klant krijgt bij aankoop van credits een persoonlijke code toegestuurd per mail. Deze kan in de spam mail staan en Art of Mediums is hier niet aansprakelijk voor. Terugbetalingen van vergoedingen door Art of Mediums is uitgesloten. Bij het niet ontvangen van eventuele codes dient gebruiker ons op de hoogte te brengen via e-mail (). Ook hier dient gebruiker zich te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs waar het rijksregisternummer of BSN nummer duidelijk op vermeld staat. 

Verantwoordelijkheid 

De gebruiker moet de informatie die op de website ter beschikking gesteld wordt, op eigen verantwoordelijkheid, op een correcte manier en met gezond verstand beoordelen en gebruiken. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account. Bij een vermoeden van misbruik dient de gebruiker Art of Mediums hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen aan de hand van het contactformulier of door een e-mail te richten naar  en het zich identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs zoals aangegeven staat in paragraaf ‘betalende diensten’. 

Aansprakelijkheid 

De gebruikers mogen in geen geval medische, psychologische of juridische adviezen verkrijgen. Deze informatie mag door de consulent enkel verstrekt worden indien deze hiervoor een wettelijke erkenning heeft. Bij misbruik hiervan dient de gebruiker Art of Mediums onmiddellijk op de hoogte te stellen aan de hand van het contactformulier. Art of Mediums wordt niet verantwoorddelijk gesteld voor de informatie die consulent doorgeeft aan gebruiker. Indien gebruiker hier een probleem mee ondervind dient hij/zij binnen de 72u een e-mail te sturen naar onze klantendienst . De consulent is tevens verplicht om binnen de 24u melding te maken van eventueel misbruik van ons privacy beleid.

Afspraken 

Geplande afspraken (privé consulten, terugbel consulten en chat consulten) dienen minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulatie of wanneer de afspraak niet wordt nageleefd behoudt Art of Mediums het recht een vergoeding van 30€ (excl. 21% BTW) hiervoor aan de klant aan te rekenen. Deze dienen uiterlijk binnen de vijf dagen na de afspraak voldaan te worden op volgend rekeningnummer: 

IBAN: BE27 7340 5577 1773

Bij gehele of gedeeltelijk niet betalen van de schuld op de vervaldag zoals beschreven staat  wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheid interest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank. 

Strikte privacy 

Art of Mediums is een beschermde handelsnaam en ingeschreven bij het ondernemingsloket. Art of Mediums hanteert de nieuwe privacy wet van 25 mei 2018. Tevens is het verboden voor gebruiker van Art of Mediums om teksten, profielen, foto’s of andere content te kopiëren, te verveelvoudigen of te misbruiken. Bij het kopiëren van teksten, content, afbeeldingen of ander visueel of tekst materiaal van Art of Mediums zullen juridische stappen van kracht zijn. 

Veranderingen van de privacywet 

De gebruiker zal altijd relevante en recente informatie terugvinden met betrekking tot de privacywet. 

Art of Mediums VOF
BTW: BE0777.308.312

Aankomende Expo's
Geen data bekend!
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor de Art of Mediums nieuwsbrief.